<<< Ajankohtaista

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely palokuntien nuoriso-osastoille yhdessä Uudenmaan Pelastusliiton kanssa

Helsingin ja Uudenmaan pelastusliitot toteuttavat yhdessä palokuntien nuoriso-osastoille kyselyt, joilla kartoitetaan alueen nuorisotyön tilaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden kontekstissa. Kyselyt toteutetaan alueellisen nuorisotyön, eli koko Uudenmaan ja Helsingin, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjaksi. Kyselyt toteutetaan täysin anonyymisti, eikä vastauksia voida yhdistää vastaajaan tai yksittäiseen palokuntaan.

Miksi teemme tämän kyselyn? Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat merkittäviä tekijöitä palokuntien nuoriso-osastoissa. Ne luovat perustan, jolla kaikenikäiset nuoret voivat kokea kuuluvansa yhteisöön ja osallistua sen toimintaan täysipainoisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden huomioimisella tarkoitamme sitä, että jokainen nuori on yhtä arvokas ja henkilöön liittyvät tekijät, eivät saa vaikuttaa paikkaan nuoriso-osastossa, mahdollisuuksiin saada koulutusta tai edetä vastuutehtäviin ja jokaisella nuorella tulee olla samat mahdollisuudet sekä oikeudet osallistua, riippumatta heidän sukupuolestaan, etnisestä taustastaan tai uskonnostaan.

Palokuntanuorten toiminnassa tasa-arvo ilmenee monin tavoin. Ensinnäkin kaikki harjoitukset ja aktiviteetit ovat avoimia kaikille nuorille, jolloin ketään ei jätetä ulkopuolelle esimerkiksi varusteiden, kuljetuksen tai osallistumismaksujen vuoksi. Toiseksi jokaisella nuorella on mahdollisuus edetä ja kehittyä omien kykyjensä sekä kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen voi saada vastuutehtäviä ja johtaa ryhmää, jos hän haluaa ja on siihen valmis. Viikkoharjoituksissa ohjaajien tulisi pyrkiä huomioimaan jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet ja edellytykset, ja täten tarjoamaan jokaiselle sopivan haasteen ja tuen. Tasa-arvo palokuntanuorten toiminnassa ei tarkoita sitä, että kaikkia kohdeltaisiin samalla tavalla. Sen sijaan se tarkoittaa sitä, että jokaiselle tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, oppia ja kehittyä. Tämä edellyttää sitä, että erilaisuus hyväksytään, ja että jokainen nuori kohdataan yksilönä. Tasa-arvo on siis enemmän kuin pelkkä periaate – se on käytäntö, joka ohjaa koko toimintaa.

Yhdenvertaisuus on toinen keskeinen periaate palokuntien nuorisotoiminnassa. Se tarkoittaa, että jokaisella palokuntanuorella on samat oikeudet ja mahdollisuudet osallistua toimintaan riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, uskonnostaan, vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Yhdenvertaisuus ilmenee palokuntanuorten toiminnassa monin tavoin. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki nuoret voivat osallistua leireille, koulutuksiin ja kilpailuihin samoin ehdoin. Toiminnassa pyritään huomioida myös erilaiset oppimistarpeet ja -tavat, jotta jokainen nuori voisi oppia ja kehittyä omalla tavallaan.


Yhdenvertaisuus on myös asennekysymys. Palokuntanuorten toiminnassa korostetaan avoimuutta, suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta muita kohtaan. Jokaisella nuorella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä, joka on arvokas juuri sellaisena kuin on. Yhdenvertaisuuden edistäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii sekä yksilöiltä että organisaatiolta aktiivista toimintaa. Palokuntanuorten toiminnassa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhdenvertaisuus otetaan huomioon toimintasuunnitelmissa, koulutuksessa ja päätöksenteossa. Yhdenvertaisuus on tärkeä arvo, joka tekee palokuntanuorten toiminnasta entistä rikkaampaa ja merkityksellisempää.

Kyselyitä on kaksi, joista toinen on luotu palokuntanuorille ja toinen kysely on suunnattu heidän kouluttajilleen sekä osastonjohdolle. Nuoriso-osastoissa saattaa olla kovin eri-ikäisiä nuoria ja jaoimme kyselyn 10–14-vuotiaille ja 15–17-vuotiaille. Näin saimme mukaan myös seksuaalista häirintää koskevia kysymyksiä, jotka nuoremmille palokuntalaisille ovat toivottavasti vielä täysin vieraita asioita.

Nykytilanteessa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat nousseet entistä tärkeämmiksi teemoiksi palokuntien nuorisotoiminnoissa. Tämä on seurausta sekä yhteiskunnallisesta kehityksestä että palokuntien omasta halusta kehittää toimintaansa. On ymmärretty, että monimuotoisuus ja erilaisten näkökulmien huomioiminen rikastuttavat toimintaa ja tekevät siitä entistä merkityksellisempää.

 

Tulevaisuudessa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitys korostuu entisestään. Nuoriso-osastot ovat avainasemassa kasvattamassa seuraavan sukupolven palokuntalaisia. On tärkeää, että jokainen nuori kokee voivansa osallistua ja vaikuttaa toimintaan. Tällöin he voivat kasvaa aktiivisiksi, vastuullisiksi ja yhteisöllisiksi aikuisiksi, jotka arvostavat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tämä on investointi paitsi palokuntatoiminnan, myös koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.

 

Alla linkit kyselyihin:

 

Kysely on lähetetty sähköpostitse 20.9. nuoriso-osastoihin ja se on avoinna 31.10. saakka, jolloin nuoriso-osastoilla on aikaa tehdä kysely esim. viikkoharjoitusten yhteydessä, yhdessä nuorten kanssa. Toivomme saavamme paljon vastauksia, joista teemme yhteenvedon marraskuun aikana ja jaamme tulokset myös kaikkiin jäsenpalokuntiimme. 


Jos haluat kysyä jotain tai tietää lisää tästä kyselystä, voit ottaa yhteyttä:

Pietari Muurinen, Helpe, pietari.muurinen@helpe.fi, p. 045 639 6317 tai
Sari Tuuri-Salonen, UPL, sari.tuuri-salonen@upl.fi, 0400 297 470